Zapytanie o dyspozycyjność i ceny

Hotel Piacenza – Milan

Wypełnij pola obowiązkowe (*) poniższego formularza a otrzymasz jak najszybciej email z odpowiedzią na twoje proźby przygotowaną przez nasz personel. Jeżeli odpowiedź spełni twoje wymagania będziesz mógł w określonym czasie emailem potwierdzić twoja rezerwacje przesyłając dane twojej karty kredytowej przy pomocy bezpiecznego modułu.

Uwaga! Nie wypełniłeś zaznaczonych obowiązkowych pól

  DANE DOTYCZACE POBYTU


  DANE OSOBOWE

  Informacja dotycząca zarządzaniem danymi osobowymi

  Zgodnie z art. 13 dekretu z mocą ustawy 196/2003 (kod w kwestii ochrony danych osobowych) osoba odpowiedzialna za administrację danymi osobowymi informuje Pana/Panią że:
  a) administracja Pańskich danych osobowych będzie się odbywała za pomocą:
  1. obowiazków wynikających z kontraktu: dostarczanie dóbr i świadczenie usług gosciom
  2. obowiazków wynikających z prawa: wystawianie rachunków, obowiązkowych ksiąg handlowych, komunikacje róznego rodzaju instytucjom;
  3. komunikacje instytucjom bankowym i podobnym, w związku z pobieraniem kredytu oraz w związku z inną dzialalnoscią wynikajacą z kontraktu;
  4. oferta usług zwiazana z pobytem (usługi zwiazane z sekretariatem, dostarczaniem korespondencji, rezerwacja usług zewnętrznych) lub w związku z następnym pobytem (komunikacja ofert specjalnych, wydarzeń lub podobnych)

  Zarządzanie Pańskimi danymi osobowymi będzie się odbywało za pomocą systemów ręcznego i/lub systemów automatycznych zdolnych do zapamiętania, zarządzania i przekazywania tych danych, zgodnie z logiką ścisle związaną z koncowym celem uzyskanych danych, na podstawie danych osobowych, którymi będziemy zarządzali oraz zobowiązaniem się z Pańskiej strony do komunikowania nam w odpowiednim czasie ewentualnych korekcji, integracji i aktualizacji;

  b) W przypadku Pańskiej odmowy relatywnie na punkty 1,2,3 paragrafu a) konsekwencją bedzie:
  1. niemożliwość zawarcia umowy oraz jej przedłużenie, oraz uskutecznienie niektórych operacji, jeśli dane osobowe bedą do tego celu potrzebne;
  2. niemożliwość przeprowadzenia niektórych operacji, które zakładają komunikację danych podmiotom funkcjonalnie połączonym do ich przeprowadzenia;
  3. brakująca komunikacja danych podmiotom, ktòre sprawują powyższą działalność, funkcjonalnie nie powiązanych z realizacją raportu.

  c) Pańskie dane, oprócz personelu upoważnionego przez Spółke za przetważnie danych, mogą być przekazane:
  1. hotelom, w których będzie Pan/Pani goszczony/a;
  2. doradcy skarbowemu (dla części administracyjnej);
  3. instytucjom państwowym i prywatnym, również z powodòw inspekcji oraz weryfikacji;
  4. podmiotom, które bedą mogły mieć dostęp do pańskich danych osobowych z powodu nakazu prawnego;
  5. firmom zewnętrznym, dostarczającym usługi oraz dobra.

  d) w każdej chwili będzie Pan/Pani mógł(a) dochodzić swoich praw w stosunku do administratora danych, zgodnie z rozporządzeniem prawnym 196/2003 artykuł nr 7, który dla Pańskiej wygody przytaczamy w całości:

  Art. 7. Prawo udostepniające dane personalne oraz inne prawa
  1. Zainteresowany ma prawo do otrzymania potwierdzenia istnienia lub też nie danych osobistych, które go dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, i ich komunikację w zrozumiałej formie.
  2. Zainteresowany ma prawo do otrzymania wiadomości:
  a. z jakiego zródła pochodzą dane personalne;
  b. w jakim celu bedą używane dane osobowe;
  c. w jakim celu bedą zastosowane dane osobowe w przypadku użycia instrumentów elektronicznych;
  d. o podstawowych danych identyfikujących własciciela, osoby odpowiedzialne oraz wyznaczonego reprezentanta zgodnie z artykułem 5 ustęp 2;
  e. o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą byc przekazane lub podmiotów, które mogą zostać powiadomione o danych osobowych jako raprezentanci wyznaczeni na terenie Panstwa, jako podmioty do tego celu upoważnione.
  3. Zainteresowany ma prawo otrzymać:
  a. aktualizację, sprostowanie oraz jeśli będzie tym zainteresowany, integrację danych;
  b. wykreślenie, transformację w formie anonimowej lub zablokowanie danych, które zostały użyte nie zgodnie z prawem, włanczając te dane, które nie są potrzebne do przechowania w relacji do celów do których zostały zgromadzone, lub sukcesywnie przetwożone,
  c. zaświadczenie, że operacje o których była mowa w podpunktach a) i b) zostały przekazane do wiadomości, nawet to co dotyczy ich zawartości, tym osobom odpowiedzialnym, oprócz przypadku w którym wykonanie okazuje się niemożliwe lub powoduje użycie srodków jawnie nieproporcjonalnych w porównianiu do prawa chronionego.
  4. Zainteresowany ma prawo przeciwstawić się w całości bądź w części:
  a. z powodów uzasadnionych administrowaniem danymi osobowymi, które go dotyczą nawet jeśli odnoszą się do celów potrzebnych aby zgromadzić te dane;
  b. administrowaniem danych osobowych, które go dotyczą w celu wysłania materialów reklamowych do sprzedaży bezpośredniej lub w celach marketingowych lub w celach komunikacji handlowej;

  *